Senaste artikel
Home » Stadgar för Samfundet Sverige-Israel i Stockholm

Stadgar för Samfundet Sverige-Israel i Stockholm

§ 1 Samfundets ändamål

Samfundet Sverige – Israel i Stockholm, anslutet till Samfundet Sverige – Israel Riksorganisation, utgör en av enskilda personer bestående sammanslutning med ändamål att främja kunskapen om Israel samt att stärka banden mellan Sverige och Israel.

§ 2 Samfundets verksamhet

Samfundet utövar sin verksamhet i form av sammankomster med föredrag, fria meningsutbyten, samkväm, filmförevisningar etc. Verksamheten berör staten Israels situation och utveckling, landets andliga och materiella kultur, samhällsförhållanden och insatser i det mellanfolkliga samarbetet.

Som ett led i strävan att stärka de svensk-israeliska vänskapsbanden vill Samfundet i mån av möjlighet även bidraga till att främja det israeliska intresset för Sverige, svenskt samhällsliv och svensk kultur.

§ 3 Medlemskap och avgift

Medlemskap i Samfundet beviljas av dess styrelse.

Medlem erlägger årligen före utgången av april månad den av Samfundets årsmöte för ifrågavarande kalenderår fastställda medlemsavgift. Den som antages till medlem under andra halvåret erlägger medlemsavgift i direkt anslutning till sitt inträde i Samfundet. Där särskilda omständigheter föreligger är styrelsen befogad att för ett kalenderår i sänder helt eller delvis befria medlem från fastställd avgift.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem vilkens agerande bedöms oförenligt med Samfundets ändamål och grundläggande värderingar eller har en i övrigt menlig inverkan på föreningens verksamhetsutövning. Styrelsens beslut träder i kraft med omedelbar verkan.

§ 4 Uppsägning av medlemskap

Medlem må uppsäga sitt medlemskap genom skriftlig anmälan ställd till Samfundets styrelse.

Medlemskapet upphör vid utgången av den kalendermånad, under vilken anmälan skett.

§ 5 Styrelsens antal och sammansättning

Årsmötet väljer ordförande och vice ordförande. Vidare väljer årsmötet övriga styrelseledamöter (minst sju och högst elva personer) samt vid behov suppleanter till styrelsen.

§ 6 Befattningsval inom styrelsen

Styrelsen utser inom sig i konstituerande sammanträde kassör och sekreterare samt de funktionärer som krävs.

§ 7 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på de tider ordförande bestämmer. Styrelsen sammankallas även då minst tre styrelseledamöter i föreningen skriftligen så kräver.

§ 8 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:

1. Leda Samfundets verksamhet i överensstämmelse med bestämmelserna i § 1 och § 2.

2. Förbereda och utlysa sammankomster och möten.

3. Behandla och fatta beslut i ärenden rörande medlemskap.

4. Uppbära medlemsavgift.

5. Förvalta Samfundets tillgångar samt föra noggranna räkenskaper rörande Samfundets inkomster och utgifter.

6. Genom lämpliga åtgärder främja tillväxten av antalet medlemmar i Samfundet.

§ 9 Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför då minst en tredjedel av dess ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.

§ 10 Årsmöte och kallelse till årsmöte

Samfundets årsmöte hålls under andra kvartalet. Kallelse till årsmöte jämte årsberättelse och revisionsberättelse skall utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före mötet. Om ärendet som avses i § 11 punkt 11 tas upp vid årsmötet skall detta anges i kallelsen.

§ 11 Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

4. Styrelsens och revisorernas berättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och vice ordförande samt minst sju och högst elva ledamöter samt

eventuellt val av suppleanter

7. Val av två revisorer och suppleanter för dem

8. Val av valberedning

9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår

10. Motioner

11. Övriga frågor

§ 12 Rösträtt vid årsmöte mm

Vid årsmöte äger varje vid årsmötet närvarande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga ärenden genom mötesordförandens utslagsröst. Omröstning sker med slutna sedlar om sådant yrkande framställes. För beslut i vissa frågor gäller §§ 18 och 19 angivna regler.

§ 13 Motioner

Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast 31 mars.

§ 14 Extra Samfundsmöte och kallelse till sådant

I samband med ärenden styrelsen finner angelägna att få beslut på har styrelsen rätt att utlysa extra Samfundsmöte. Sådant möte skall även hållas då minst tjugofem medlemmar i skrivelse till styrelsen så kräver.

Kallelse till extra samfundsmöte skall ske skriftligen till varje medlem och avsändas senast fjorton dagar före mötet. I kallelse till extra samfundsmöte skall det eller de ärenden angivas, som skall förekomma vid mötet; annat ärende må ej vid sådant möte avgöras. Beslut vid extra samfundsmöte fattas enligt bestämmelserna i § 12.

§ 15 Protokoll

Vid årsmöte, extra samfundsmöte och vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras.

§ 16 Samfundets verksamhet och räkenskaper

Samfundets verksamhet och räkenskaper omfattar kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret skall överlämnas till revisor senast den 15 mars.

§ 17 Hedersledamot

Den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för Samfundets ändamål kan vid årsmötet utses till hedersledamot av Samfundet. Sådant ärende upptages till avgörande under § 11 punkt 11.

Hedersledamot skall vara befriad från medlemsavgift.

§ 18 Stadgeändring

Förslag till ändring av Samfundets stadgar skall göras i skrivelse, ställd till Samfundets styrelse. Förslag till stadgeändring skall avlämnas senast den 15 mars och upptas till behandling vid närmast följande årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras att två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna uttalar sig för förslaget. Beslut om stadgeändring träder omedelbart i kraft.

§ 19 Samfundets upplösning

Förslag till upplösning av Samfundet skall angivas till styrelsen i skriftlig form och innehålla de skäl varpå förslaget grundas. Förslaget skall vara undertecknat av minst tjugofem medlemmar och komma styrelsen tillhanda senast den 15 februari för att kunna behandlas vid närmast följande årsmöte.

Vinner förslaget med två tredjedelars majoritet styrelsens bifall skall detsamma upptas på närmast följande årsmöte. Bifalles förslaget av minst tre fjärdedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar, skall Samfundet förklaras vara upplöst. Efter upplösning skall den senast sittande styrelsen svara för Samfundets ekonomiska avveckling. Vad som återstår av Samfundets tillgångar sedan dess skulder blivit till fullo betalda, skall i första hand tilldelas Samfundet Sverige-Israel Riksorganisationen och i andra hand, efter styrelsens efter eget gottfinnande, fördelas mellan svenska och israeliska humanitära eller kulturella institutioner.

Dessa stadgar, förutom det stycke under § 3 som behandlar uteslutande av medlem, antogs vid Samfundets årsmöte den 26 maj 1988. Tillägget under § 3 antogs vid Samfundets årsmöte den 17 maj 1990. Revidering av stadgarna har antagits vid Samfundets årsmöte den 7 maj 2012.